مصاحبه با استاد امیرفجر پیرامون مجموعه بیست جلدی پیامبر اعظم

گفتگوی استاد میثاق امیرفجر در "نوروز نامه" ؛ ویژه برنامه نوروز سال۱۳۸۶ شبکه ۴