باری بس مسرور و سعادتمندم که ازین پس تمامی سخنرانی هایم را؛ چه مجموعه فرهنگی ” مکتب میثاق ” و چه مجموعه امام علی را که در دست ضبط دارم و چه مجموعه هایی را که بعدا ارائه خواهم داد به گونه ی رایگان در اختیار مردم شریف ایران قرار می دهم تا هرکس که خواست مجانا دانلود نماید و استفاده فرماید و نیز به اطلاع می رسانم که پخش مجموعه سخنرانی های اینجانب در هر یک از کانال ها و فرستنده های داخلی و خارجی کشور ، منوط و مشروط به انعقاد قرارداد مکتوب و رسمی با اینجانب می باشد .
در خاتمه ، عاجزانه از همه اهل نظر و خبرت ، آگاهی و معرفت می خواهم اگر خبط و خطایی دراین آثار یافتند به چشم محبت و ارشاد ، راهنمایی و امداد مرا از آنها آگاهی دهند و اگر آنها را در خور استفاده و پذیرش ، بینش و گزینش یافتند حتماً و حتماً و حتماً به عنوان یک وظیفه خطیر معرفت پژوهشانه به سایر دلبستگان اهل فرهنگ معرفی نمایند و دراین اقدام انسانی و الهی که پاداش آسمانی دارد هرگز کوتاهی ننمایند.