گفتار شانزدهم؛ ارزش فرهنگ حقیقی و باطنی

در همه فرهنگهای برین جهان ، علم و عشق و عمل باطنی نجات بخش انسان است.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin