گفتار بیست و هشتم؛ معنای تاریخ

کل تاریخ با همه زیر مجموعه های آن معرفت بشری است. اگر آدمی معنای وجود ماضی و موجود خود را خوب بفهمد، معنای معاد خود را نیز خوب می فهمد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin